Společnost Teststav provozuje akreditovanou zkušební laboratoř číslo 1290, akreditovanou Českým institutem pro akreditaci. Laboratoř provádí mechanicko-fyzikální zkoušky kameniva, zemin, betonu, maltovin, izolací, oceli a jiných stavebních materiálů. Provádíme odběry vzorků, které odborně přepravíme a uskladníme do doby zkoušky. Rozsah akreditovaných zkoušek je uvedený v příloze k Osvědčení o akreditaci v záložce DOKUMENTY. Tyto i ostatní služby jsou uvedeny v našem ceníku také v záložce DOKUMENTY.

Provádíme odborná školení pro Vaše pracovníky v oblasti stavebního zkušebnictví, které přizpůsobíme podle Vašich konkrétních požadavků.

Provádíme odborné posudky stavebního stavu konstrukcí a objektů, provedené práce i použití materiálů.

V rámci diagnostiky staveb provádíme komplexní stavebně technické průzkumy objektů pozemního stavitelství a mostních konstrukcí, na základě kterých navrhneme optimální řešení oprav nebo sanačních opatření.
Před zahájením stavebních nebo jiných prací provádíme prohlídky a pasportizace dotčených objektů.

Nabízené činnosti v oboru diagnostiky staveb:
Zjištění hloubky založení, tvaru základů a základových poměrů.
Laboratorní rozbory zeminy pro následný výpočet únosnosti základové spáry.
Zjištění druhu a rozměrů konstrukcí nebo částí objektů.
Odběr vzorků materiálů jádrovým vývrtem.
Stanovení pevnosti zdících prvků a zdiva v tlaku.
Stanovení pevnosti betonu v tlaku, objemové hmotnosti a vlhkosti.
Zjištění druhu a geometrie betonářské výztuže, tloušťky krycí vrstvy a pevnosti oceli výztuže v tahu. Zjištění stavu předpjaté výztuže z hlediska koroze.
Zjištění parametrů povrchu jako pevnost v tahu odtrhovou zkouškou, rovinnost, povrchová vlhkost.
Zjištění skladby vodorovných a svislých konstrukcí.
Endoskopické prohlídky dutin v konstrukcích a těžko přístupných míst.
Odběr vzorků pro analytické zkoušky, které provádíme u akreditovaného subdodavatele.
Zjištění množství obsahu solí v materiálech – salinita zdiva.
Posouzení existence azbestových vláken v materiálech.
Stanovení vlhkosti materiálu odporovými metodami přímo na konstrukci nebo sušením odebraného vzorku v laboratorní sušárně.
Průzkum dřevěných konstrukcí, krovů, posouzení míry poškození.
Komplexní diagnostický průzkum mostních objektů.
Komplexní diagnostický průzkum vodárenských objektů.
Jádrové vývrty od průměru 20 mm do 160 mm, délky až 2,6 m. Používáme kvalitní vrtací soupravy od společnosti HILTI. V čistých prostorech používáme odsávání chladící vody s následnou filtrací jako součást systému HILTI.
Průzkum vozovek a letištních ploch: rovinnost povrchu, hloubka makrotextury povrchu, skladba vozovkového souvrství vrtanými a kopanými sondami.