PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ochrana Vašich osobních údajů je pro naši firmu důležitá.
Společnost TESTSTAV spol. s r.o. se sídlem:

Františka Lýska 1599/6, 700 30 Ostrava – Bělský Les,
IČ: 62301268, DIČ: CZ 62301268 (dále jen společnost Teststav)
se zavazuje poskytnuté osobní údaje chránit.

Na této webové stránce naleznete informace, z jakého důvodu vaše osobní údaje zpracováváme, najdete zde způsob, jak nás kontaktovat, pokud budete mít dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů či jak provést opravu osobních údajů. Zavazujeme se učinit veškerá opatření, abychom zamezili zneužití osobních údajů, které nám poskytujete.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v případech vašeho souhlasu či existence právního titulu pro zpracování osobních údajů.

Údaje zpracovávané pro účely vypracování nabídky, kalkulace, konzultace a jiných informací:
Jméno, příjmení
Adresa
Telefonní kontakt
E-mail
Zabezpečení osobních údajů.

Usilujeme o to, aby Vámi svěřené údaje byly v maximálním bezpečí. Za tímto účelem jsme zavedli opatření, která ochrání Vaše osobní údaje před neautorizovaným nebo nezákonným zpracováním a před neúmyslnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Ve společnosti Teststav je prioritou minimalizace osobních údajů a zpracování jen těch informací, které nezbytně potřebujeme.

Doba zpracování osobních údajů
Nejzazší dobou zpracování osobních údajů, kterou ve společnosti Teststav vůči Vám uplatňujeme, je 10 let ode dne, kdy došlo k ukončení právního vztahu mezi subjektem údajů a námi, případně 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém k plnění došlo. Uvedená doba zpracování vyplývá ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Důvodem pro takové zpracování je zákonná povinnost nebo legitimní zájem. Po uplynutí této doby budou všechny Vaše osobní údaje smazány.
Obrátíte-li se s požadavkem na vymazání Vašich osobních údajů na náš email teststav@teststav.cz budeme se snažit vymazat vaše data co nejdříve. Vaše osobní údaje si uchováme pouze po nezbytnou dobu, kterou budeme potřebovat pro naplnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, případně abychom dodrželi zákonem stanovené povinnosti.

UPLATŇOVÁNÍ PRÁV SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Níže uvedené informace byly poskytnuty v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

1. INFORMACE O SPRÁVCI
Správcem Vašich osobních údajů je společnost:
TESTSTAV, spol. s r.o.
Františka Lýska 1599/6, 700 30 Ostrava – Bělský Les
zapsaná v OR vedená KS v Ostravě, oddíl C, vložka 12560
IČ: 62301268
DIČ: CZ62301268
Kontaktní údaje správce:
poštovní adresa: Orlovská 347/160, 713 00 Ostrava – Heřmanice
e-mail: teststav@teststav.cz
telefon: +420 596 241 190

2. Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

 • 2.1 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro nabízení obchodu či služeb. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na kontaktní poštovní adresu nebo na kontaktní e-mail správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.
 • 2.2 Právo na přístup k osobním údajům
  Máte právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou správcem zpracovávány. Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte další právo k nim získat přístup spolu s následujícími informacemi o:
  účelech zpracování,
  kategoriích dotčených osobních údajů,
  příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo-není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby,
  existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování, či práva vznést námitku proti tomuto zpracování,
  právu podat stížnost u dozorového úřadu,
  veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů,
  tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.
  Správce Vám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za druhou a každou další kopii je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.
 • 2.3 Právo na opravu
  Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
  2.4 Právo na výmaz
  Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
  osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
  odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
  osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
  osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
  osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
  Právo na výmaz se neuplatní, pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:
  splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
  pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • 2.5 Právo na omezení zpracování
  Máte právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoliv z těchto případů:
  popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu nezbytně potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
  zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití,
  správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.
 • 2.6 Právo na přenositelnost údajů
  Máte právo, aby správce předal Vaše osobní údaje zpracovávané automatizovaně na základě Vašeho souhlasu jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 • 2.7 Právo vznést námitku proti zpracování
  Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které se týkají Vaší situace v případech zákonného zpracování, pokud je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo z důvodů oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. Správce je povinen prokázat, že jeho závažné oprávněné zájmy převažují nad Vašimi zájmy nebo nad Vašimi základními právy a svobodami.
 • 2.8 Právo podat stížnost
  Ohledně činností správce nebo příjemce osobních údajů můžete podat stížnost a to písemně na poštovní adresu: Orlovská 347/160, 713 00 Ostrava – Heřmanice (adresa provozovny) nebo e-mailem na adrese teststav@teststav.cz. Ze žádosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, správce vyzve k doplnění ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. Stížnosti jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu.
  Na postup správce je také možné podat stížnost u dozorového orgánu: Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Podatelna Úřadu přijímá oznámení doručená poštou nebo osobně v písemné podobě nebo na elektronickém nosiči. Elektronická podatelna zpracovává oznámení došlá na elektronickou adresu úřadu nebo do datové schránky.
  E-mail: posta@uoou.cz, Datová schránka: qkbaa2n. Podmínky podání jsou uvedeny na webových stránkách Úřadu: www.uoou.cz.

3. ZPŮSOB UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV
Svá práva plynoucí ze zpracování osobních údajů můžete jako subjekt osobních údajů kdykoliv uplatnit kontaktováním správce jedním z těchto způsobů:
na poštovní adrese: Orlovská 347/160, 713 00 Ostrava – Heřmanice
e-mailem na adrese: teststav@teststav.cz
osobně v místě provozovny správce.
Pokud budeme mít důvodné pochybnosti o Vaší totožnosti, můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení Vaší totožnosti.

4. ZPŮSOB VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTÍ
Správce vyřizuje žádosti písemně v elektronické nebo listinné podobě. Kontaktujete-li správce se žádostí elektronicky, bude žádost vyřízena rovněž elektronicky, nepožádáte-li o jiný způsob vyřízení.
Vaše žádosti budou vyřízeny bezplatně. Správce je oprávněn pouze v případech, kdy jsou Vámi podané žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.

5. LHŮTY PRO VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI
Vaše žádosti budou vyřízeny bez zbytečného odkladu nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. V tomto případě Vás budeme informovat o jakémkoliv takovém prodloužení nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti spolu s důvody pro tento odklad.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 1.1.2021.
Máte-li ke shora uvedenému jakékoli dotazy, či přejete-li si kontaktovat v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a to již s dotazem či za účelem realizace kteréhokoli práva uvedeného v předcházejícím článku, můžete tak učinit na e-mailové adrese teststav@ teststav.cz.